Photo

Pavlo Zhovnirenko

Pavlo Zhovnirenko on Svoboda Radio

Pavlo Zhovnirenko in the National News Agency of Ukraine Ukrinform

Pavlo Zhovnirenko 
on Hromadske radio

Press briefing
in the Ukrainian Crisis
Media Center. 
Kyiv, October 28, 2015

At a meeting with
Vaira Vike-Freiberga,
President of Latvia (1999 - 2007).
September 3, 2010

At a meeting with
Vaira Vike-Freiberga,
President of Latvia (1999 - 2007).
September 3, 2010

Pavlo Zhovnirenko.
Photo by iwp.org.ua